نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش CPK

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • حداقل تا ۱ هفته قبل از انجام تست هیچ گونه تزریق داخل عضلانی نداشته باشد.

 

 

 

 

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020