نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش اوره

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • بیمار باید حداقل ۲ الی ۳ روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای حاوی گوشت زیاد خودداری نماید.

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020