فلوسایتومتری

  • ایمنوفنوتایپینگ جهت تشخیص و بررسی انواع بدخیمی های خونی و طبقه بندی آنها
  • پی گیری بعد از درمان بدخیمی های خونی با ارزیابی Minimal Residual Disease
  • HLA CROSS MATCH
  • بررسی موارد هموگلوبینوری شبانه یا (PNH )
  • بررسی علل ایمنی نازایی و سقط مکرر با ارزیابی REPRODUCTIVE PROFILE ( RIP )
  • بررسی موارد نقص ایمنی و بررسی وضعیت CD4,CD8 برای بیماران مبتلا به ایدز
دسامبر 31, 2017