دستورالعمل های انجام آزمایش

دستورالعمل آمادگی برای انجام آزمایش تحمل گلوکز (OGTT)

دستورالعمل آمادگی برای انجام آزمایش قند خون دو ساعته (۲hpp)

دستورالعمل جهت تهیه نمونه semen

دستورالعمل جهت تهیه نمونه UBT

دستورالعمل جهت تهیه نمونه ادرار برای آزمایش سیتولوژی

دستورالعمل جهت تهیه نمونه ادرار در اطفال شیرخوار

دستورالعمل جهت تهیه نمونه ادرار در آقایان

دستورالعمل جهت تهیه نمونه ادرار در زنان

دستورالعمل جهت تهیه نمونه برای تست OB

دستورالعمل جهت تهیه نمونه برای تست اسکاچ

دستورالعمل جهت تهیه نمونه خلط

دستورالعمل جهت تهیه نمونه مدفوع

دستورالعمل و راهنمای انجام تست پرولاکتین

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش CPK

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش HLA

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش PSA و Free PSA

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش PT و PTT

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش VMA

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش اعتیاد

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش آنزیم های کبدی

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش آهن و TIBC

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش اوره

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش تستوسترون، آلدسترون و آندv,سترون دیون

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش تیروئید

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش چربی

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش رنین

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش کورتیزول

نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش هورمون رشد

نحوه راهنمایی بیمار جهت تهیه نمونه پاپ اسمیر

فوریه 2, 2020