درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک با بیش از ۵ سال سابقه کاری دارای بخش های متعدد تشخیص طبی و پاتولوژی می باشد. از این بین می توان به بخش های پاتولوژی، سیتولوژی،بیوشیمی، هورمون شناسی، ایمونولوژی،پاتولوژی مولکولی،هماتولوژی، آنالیز ادرار، بخش تخصصی تشخیص سرطان و فلوسایتومتری و .. اشاره کرد

دسامبر 22, 2017