گواهی نامه ها

گواهینامه های برنامه ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه پاتوبیولوزی ونک در لینک های زیر قابل مشاهده می باشند.

لینک ۱

لینک ۲

لینک ۳

آذر ۲۱, ۱۳۹۷