گواهی نامه ها

گواهینامه های برنامه ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه پاتوبیولوزی ونک در لینک های زیر قابل مشاهده می باشند.

گواهی کنترل کیفیت خارجی سال ۹۵ (EQAP)

گواهی کنترل کیفیت خارجی سال ۹۰-۹۴ (EQAP)

گواهی کنترل کیفیت خارجی سل ۹۶ (EQAP)

گواهی کنترل کیفیت خارجی (EQAP) سال ۹۷

گواهی کنترل کیفیت خارجی (EQAP) سال ۹۸

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAS سال ۹۹

گواهی ارزیابی خارجی کیفیت EQAS سال ۱۴۰۰

دسامبر 12, 2018