نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش چربی

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • ۱۴-۱۲ ساعت ناشتایی رعایت شود.

در مورد اندازه گیری تری گلیسرید و کلسترول

  • از دو هفته پیش از آزمایش، رژیم غذایی ثابتی رعایت شود.
  • سه روز پیش از آزمایش، از مصرف الکل خودداری شود.
  • در مورد تری گلیسرید حداقل ۲۴ ساعت پیش از آزمایش از انجام ورزش های سنگین خودداری شود.
  • در مورد کلسترول بهتر است پیش از آزمایش، به مدت سه هفته، وزن بدن ثابت باشد.

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020