نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش آهن و TIBC

 

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • شب قبل از آزمایش نباید غذای غنی از آهن مثل گوشت قرمز مصرف نماید.

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020