بخش میکروبشناسی

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)
  • مجهز بودن به تکنولوژی روز
  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه و همچنین شرکت در برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی برای اکثر آزمایش ها و کسب نتایج مطلوب در آنها.
  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته های مربوط

 

 

فوریه 2, 2020