بخش ایمونوهماتولوژی

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)
  • مجهز بودن به تکنولوژی روز
  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه و همچنین شرکت در برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی برای کسب نتایج مطلوب در آن ها.
  • ارائه نتایج آزمایش ها به بیمار در همان روز نمونه برداری
  • ارائه نتایج تست های اورژانس در عرض ۲ الی ۳ ساعت و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).
  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته های مربوط

 

 

فوریه 2, 2020